Modele contrat de couple
February 16, 2019
Modele de cereri de chemare în judecată
February 17, 2019
Show all

Modele danych w gis

Pojęcie modelu przygniatającej geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą Postać opisu tej przygniatającej, która jest zwięzła, czytelna dla odbiorcy, sformalizowana i abstrakcyjna (czyli wyodrębnia Cechy istotne, pomijając Cechy przygodne). MODELE Takie mogą być w różny sposób zapisywane w systemie informatycznym w postaci modeli danych h. wiących Element modelu każdego systemu informatycznego. W systemach Informacji geograficznej (GIS) funkcjonują Więc MODELE danych, które na ETAPIE konceptualnym Projektowania w wią matematyczny wzorzec do pour reprezentacji obiektów geograficznych, a na ETAPIE implementacji – zestaw specyfikacji projektowych dla obiektów bazy danych (w ponosi DBMS), qui obejmuje: Klasy obiektów (abstrakcje elementów rzeczywistości), atrybuty (Cechy “opisowe” obiektów), więzy integralności danych oraz relacje zachodzące pomide zyzzy obiektami, ALE też: zasady prezentacji danych Czy Wymagania metadanych. NMT, Numeryczny modèle terenu – jest numeryczną, dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości topograficznej powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze [1]. Tak zdefiniowany modèle Zawiera informacje o relacjach topologicznych łączących poszczególne punkty w terenie. Zdefiniowanie topologii których w wyniku zastosowania algorytmów interpolacyjnych, odtwarzających ukształtowanie modelowanej powierzchni w odniesieniu do dowolnej analizowanej Cechy Środowiska. Powierzchnia terenu jest dzielona na trójkąty elementarne, których wierzchołki odpowiadają punktom wysokościowym. Wprowadzając Dane do Tego modelu należy pamiętać o uwzględnieniu wszelkich Linii strukturalnych rzeźby (Linie szkieletowe, Linie nieciągłości, Granice wyłączeń rodzajów poziomych, zapomogi ekstrema). Modèle dix Pozwala na obliczanie charakterystyk morfometrycznych rzeźby, Jednak aucune à zwiększenia stopnia skomplikowania takich obliczeń. Niewątpliwie zaletą takiego tytułach zapisu danych jest zmienna résolution przestrzenna, pozwalająca na oszczĩny zapis danych w miejscach, gdzie rzeźba terenu jest wyrównana i Może zostać opisana mniejszą ilością punktów.

Modèle Tin jest często Stosowany w programach GIS, wykorzystujących wektorowy modèle danych oraz Tam, gdzie wymagana jest Duża précision CMW. Modèle obrazowy (modèle d`image) jest takim modelem graficznym przygniatającej geograficznej, qui przekazuje wygląd obszaru zarejestrowany w sposób automatyczny i odnosi się najczę ne topografii Tego obszaru-modeluje Zawiera widoczne na powierzchni le terenu.